Framtida projekt

  • T-cells analyser pågår där vi jämför olika vaccinregimer (två doser ChAdOx1 nCoV-19, två doser BNT162b2 och kombinationen av dessa) med och utan covid-19 innan vaccination.
  • Vi inväntar data ur SmiNet (register över alla enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar, där samtliga konstaterade covid-19 fall i Sverige registrerats) för att koppla antikroppsnivåer till genombrottsinfektioner (infektioner trots fullvaccination). Man vet idag att antikroppsnivåer korrelerar till risk för genombrottsinfektion, men vilka nivåer som krävs är inte fastställt. I COMMUNITY kan vi bidra med viktig kunskap då vi har kontinuerligt serostatus på samtliga studiedeltagare, då studiedeltagare testas regelbundet (enligt riktlinjer för sjukvårdspersonal) och då exponering för SARS-CoV-2 är högre än för ett tvärsnitt av befolkningen.
  • Inom kort startar vi studiens tredje screeningstudie då en subgrupp om 350 deltagare kommer att testas 2 ggr i veckan oavsett symtom. Syftet är att fånga eventuella asymtomatiska infektioner (som kanske inte automatiskt registreras i SmiNet). Positiva fall kommer att sekvenseras för att fastställa virusvariant och odlas för att fastställa smittsamhet.
  • Fortsatta provtagningar var 4:e månad (nästa provtagningstillfällen januari, maj och september 2022).
  • Extra provtagningar kommer att göras före och efter en eventuell booster vaccination.
  • Ytterligare substudier tillkommer efter behov.

Future projects

T-cell analyses are ongoing where we compare different vaccine regimens (two doses of ChAdOx1 nCoV-19, two doses of BNT162b2 and the combination thereof) with and without COVID-19 before vaccination.

We are awaiting data from the “SmiNet”-register, where all confirmed COVID-19 cases in Sweden have been recorded, to link antibody levels to breakthrough infections (infections despite full vaccination). It is known today that antibody levels correlate to the risk of breakthrough infection, but what levels are required for protection are not established. In the COMMUNITY study, we can contribute with important knowledge as we have continuous serology status on the study participants and the study participants are PCR tested regularly (according to guidelines for healthcare professionals) when they experience any symptoms.

On October 25th, we will start the third screening study where 350 participants will be tested twice a week regardless of symptoms. The aim is to catch any asymptomatic infections and SARS-CoV-2 carriage (which may not be automatically recorded in SmiNet). Positive cases will be sequenced to determine the virus variant and cultured to determine infectivity.

Continued sampling every four months (next sampling sessions January, May and September 2022). Additional sampling will be done before and after eventual booster vaccination.

%d bloggare gillar detta: