Resultat / Results

Nedan följer de viktigaste resultaten som kommit ur COMMUNITY studien hittills:

Senaste resultat: Hög förekomst av omikron bland sjukvårdsmedarbetare trots tre vaccindoser

Kort efter att större delen av deltagarna vaccinerats med en tredje dos inleddes en screeningstudie, där 375 deltagare som fått tre doser vaccin PCR-testade sig regelbundet i fyra veckor oberoende av symptom. 82 deltagare (22 procent) testade positivt under screeningperioden. De flesta upplevde inte några symptom vid det första positiva provet, och nästan 40 procent förblev utan symptom under de första två dygnen efter positivt prov. Den högsta virusmängden återfanns i prover tagna dag tre i förloppet, och de flesta hade relativt höga virusnivåer under upp till nio dagar. Antikropparna i blodet på studiedeltagarna hade sämre förmåga att binda till Omikron än mot de andra varianterna av viruset, och antikroppsnivåerna hade ingen större betydelse för risken att bli infekterad. I screeningen hittades både omikron BA.1, BA.1.1 och BA.2, där den senare nu dominerar i Sverige. Det är dock viktigt att påpeka att även om vaccinet ger sämre skydd mot att bli infekterad och att därmed föra smittan vidare av omikron än av tidigare varianter så skyddar det fortfarande väl mot svår sjukdom om man blir infekterad.

Resultaten är ännu inte publicerade i en vetenskaplig tidskrift och har inte genomgått peer review. I väntan på granskning är artikeln publicerad på preprintservern medRxiv.
( https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.02.22273333v1.full.pdf

Tidigare resultat:

 • Hög risk att bli smittad i sjukvården (våren 2020). 20% av studiedeltagarna som arbetar på Danderyds sjukhus hade antikroppar mot SARS-CoV-2 (dvs genomgången covid-19) i april-maj 2020, och 40% hade antikroppar i januari 2021. Förekomsten av antikroppar är kopplat till patientkontakt.
 • Merparten som blir smittade av SARS-CoV-2 får milda symptom. Lukt- och smakbortfall är starkt kopplat till covid-19.

Merparten hade inga eller milda symptom. Vi kunde tidigt fastställa den starka kopplingen mellan lukt- och smak bortfall och covid-19.

Resultaten är publicerade i Nature Communications (PMID: 33033249)

 • Antikroppar förblir mätbara i upp till ett år efter covid-19, och de ger ett bra skydd mot infektion i minst 8 månader.

Ett år efter covid-19 (Fas 4 i maj 2021) hade 80% av medarbetare och 100% av inneliggande patienter fortfarande mätbara antikroppar mot SARS-CoV-2 (Spike IgG). I screeningstudier under vintern 2020-2021 fann vi 1% reinfektion bland de som hade haft covid-19 våren 2020. Bland de som inte hade haft covid-19 fann vi 23% infektioner. Dvs antikroppar gav en 95.2% (95% CI 81.9%–99.1%) skyddseffekt mot covid-19 infektion 8 månader efter den första infektionen.

Delar av resultaten (upp till 8 månaders data) är publicerade i Journal of Internal Medicine (PMID: 34459525)

 • T-celler är en viktig del av vårt immunförsvar, men T-cells tester har begränsat värde i den individuella diagnostiken.

Genom att använda prover ur COMMUNITY studien har vi funnit att de T-cells tester som finns tillgängliga saknar tillräckligt bra sensitivitet/specificitet för att kunna användas på individnivå. Vi fortsätter att undersöka T-cells minne på gruppnivå för att jämföra vaccin.

Resultaten är publicerade i PLoS ONE (PMID: 34591918)

 • En av tio har fortfarande långtidsbesvär 8 månader efter mild covid-19, dessa besvär består främst av lukt- och smakbortfall och trötthet. Samtliga studiedeltagare fyller regelbundet i frågor angående bl.a. symptom i en mobil-app. Vid 8 månaders uppföljningen visade resultaten att en av tio deltagare som hade haft mild covid-19 under våren 2020 fortfarande hade långtidsbesvär som de angav påverkade deras livskvalitet. De vanligaste symptomen var lukt- och smakbortfall och trötthet.

Resultaten är publicerade i JAMA (PMID: 33825846)

 • Covid-19 innan vaccination (infektion och vaccination) ger ett starkt och brett immunsvar. En singel dos vaccin efter infektion ger lika bra immunsvar som två doser vaccin utan tidigare infektion.

Resultaten är publicerade i EBioMedicine (PMID: 34391088)

 • Heterolog primärvaccination med ChAdOx1 nCoV-19 följt av BNT162b2 ger ett hållbart antikropssvar som är starkare än det efter två doser av ChAdOx1 nCoV-19. Skillnaderna består, men är mindre uttalade, 3-6 månader efter vaccination. 

Resultaten är publicerade i Vaccines (Basel) (PMID: 10030359)

 • Antikroppsnivåer sjunker kraftigt de första månaderna efter både Pfizers mRNA vaccin BNT162b2 och Astra Zenecas adenovirusvektor vaccin ChAdOx1 nCoV-19. Studiedeltagare som fick BNT162b2 var fullvaccinerade i mars 2021, och vi har nu kunnat följa dem i sju månader. Antikroppsnivåerna halverades på tre månader och hade efter sju månader sjunkit med med 85%.
 • Antikroppsnivåerna sjunker med samma hastighet men når betydligt lägre högstanivåer (knappt en fjärdedel) efter ChAdOx1 nCoV-19 än efter BNT162b2.
 • Ett längre dosintervall ökar immunsvaret. En andel studiedeltagare fick BNT162b2 med ett förlängt dosintervall till 6-8 veckor i stället för ordinarie 3-4 veckor. Det längre dosintervallet resulterade i ökad neutralisationsförmåga (dvs förmåga att blockera viruset). Skillnaderna var signifikanta men modesta. Ett ännu längre dosintervall kan troligen öka responsen ytterligare. Framtida provtagningar kommer att utvisa om skillnaden blir större med tiden.

Parallellt med forskning på sjukhusmedarbetare (som har haft mild COVID-19) pågår inom COMMUNITY studien forskning på en grupp patienter som vårdades på Danderyds sjukhus p g a covid-19 under våren 2020. Denna del av studien fokuserar framför allt på patofysiologin bakom covid-19. Man såg tidigt att det fanns en ökad risk för blodproppar vid covid-19, och analyser för att belysa denna komplikation har utförts i samarbete med forskargrupper vid Groningen Universitet, Nederländerna, och University of North Carolina vid Chapel Hill, USA. Resultaten visar att ett flertal biomarkörer som speglar olika delar av hemostasen är förhöjda vid covid-19 och att de korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten visade också att en del av dessa biomarkörer var fortsatt förhöjda vid återbesöket fem månader efter sjukvårdstillfället. Resultaten har hittills publicerats i åtta olika artiklar (se publikationer nedan). Forskning kring bakomliggande mekanismer och prognostiska biomarkörer med fokus på blodproppar och njurskada fortsätter. Tre nya artiklar är i manusform och skickas in för publikation inom kort.

Luktforskning

Under 2021 har vi tillsammans med luktforskaren Johan Lundström på KI bedrivit en substudie där COMMUNITY-deltagare genomgått lukt- och smaktest. Resultaten har nu skickats in för granskning till en vetenskaplig tidskrift samt publicerats som en preprint (MedRxiv 2021)

Resultaten visar att en av tre fortfarande har hyposmi (luktbortfall) 1,5 år efter mild covid-19 och att en av två fortfarande har parosmi (upplevelse av annorlunda luktsinne) 1,5 år efter mild covid-19. Substudien uppmärksammades i SVT där Johan Lundström intervjuades.

Results in english

Below are the key findings from the COMMUNITY study so far:

High risk of becoming infected in hospital environment (spring 2020). 20% of the study participants working at Danderyd Hospital had antibodies against SARS-CoV-2 (COVID-19) in April-May 2020, and 40% had antibodies in January 2021. The presence of antibodies was linked to patient contact.

Most people who became infected with SARS-CoV-2 experienced mild or no symptoms. Early on, we were able to establish the correlation between smell and taste loss and COVID-19.

The results are published in Nature Communications (PMID: 33033249)

Antibodies remain measurable for up to one year after COVID-19, and they provide good protection against infection for at least 8 months.

One year after COVID-19 (Phase 4 in May 2021), 80% of employees and 100% of patients in the hospital still had measurable antibodies to SARS-CoV-2 (Spike IgG). In a screening study during the winter of 2020-2021, we found 1% re-infection among those who had had COVID-19 in spring 2020. Among those who had not had COVID-19, we found 23% SARS-CoV-2 infections. Antibodies provided a 95.2% (95% CI 81.9%-99.1%) protective effect against COVID-19 infection 8 months after the first infection.

Parts of the results (up to 8 months of data) are published in the Journal of Internal Medicine (PMID: 34459525)

T cells are an important part of our immune system, but T cell tests have limited value in individual diagnostics.

By using samples from the COMMUNITY study, we have found that the T cell tests available, lack sufficient sensitivity/specificity to be used on an individual level. We continue to investigate T cell memory at the group level to compare vaccines.

The results are published in PLoS ONE (PMID: 34591918)

One in ten still have long-term symptoms 8 months after mild COVID-19, these symptoms consist mainly of loss of smell and taste, and fatigue. All study participants regularly fill out questions regarding symptoms in a mobile app. At the 8-month follow-up, the results showed that one in ten participants who had had mild COVID-19 in spring 2020 still had long-term problems that they indicated affected their quality of life.

The results are published in JAMA (PMID: 33825846)

COVID-19 before vaccination (infection and vaccination) gives a strong and broad immune response (hybrid immunity). A single dose of vaccine after infection produces an equally good antibody response as two doses of vaccine without prior infection.

The results are published in EBioMedicine (PMID: 34391088)

 • Heterologous primary vaccination with ChAdOx1 nCoV-19 followed by BNT162b2 induces a durable antibody response, stronger than that following homologous ChAdOx1 nCoV-19. Differences in humoral responses persist but are less outspoken 3-6 months after vaccination.

The results are published in Vaccines (Basel) (PMID: 10030359)

Antibody levels drop in the first few months after both Pfizer-BioNTech’s mRNA vaccine BNT162b2 and Astra Zeneca’s adenovirus vector vaccine ChAdOx1 nCoV-19. Study participants who received BNT162b2 were fully vaccinated in February 2021, and we have now been able to follow them for seven months. Antibody levels decreased by 2-fold over three months and after seven months they had dropped by 85%.

Antibody levels drop at the same rate but reach significantly lower peak levels (barely 25%) after ChAdOx1 nCoV-19 than after BNT162b2.

A longer dose interval increases the immune response. A proportion of study participants received BNT162b2 with an extended dose interval to 6-8 weeks instead of the regular 3-4 weeks. The longer dose interval resulted in increased neutralisation capacity (i.e. ability to block the virus). The differences were significant but modest. An even longer dose interval is likely to further increase the response. Future sampling will show whether the difference will become greater over time.

In parallel with research on hospital employees (who have had mild COVID-19), the COMMUNITY study is conducting research on a group of patients who were treated at Danderyd Hospital due to COVID-19 in spring 2020. This part of the study focuses primarily on the pathophysiology behind COVID-19. It was seen early on that there was an increased risk of blood clots in COVID-19, and analyses to highlight this complication have been carried out in collaboration with research groups at Groningen University, the Netherlands, and the University of North Carolina at Chapel Hill, USA. The results show that several biomarkers that reflect different parts of the hemostasis are elevated in COVID-19 patients and that they correlate with the severity of the disease. The results also showed that some of these biomarkers remained elevated during the follow-up four months after the discharge. The results have so far been published in different articles (see “Publications” tab). Research on underlying mechanisms and prognostic biomarkers focusing on blood clots and kidney damage continues. Several new articles are in script form and will be submitted for publication shortly.

%d bloggare gillar detta: