Resultat FAS 1

Resultaten finns nu publicerade i Nature Communications.

2149 medarbetare deltog i studien – stort tack! Blodprover togs 14 april – 8 maj. Totalt hade 19,1% (410 medarbetare) IgG antikroppar mot SARS-CoV-2. Under samma tidsperiod analyserade folkhälsomyndigheten förekomsten av antikroppar hos blodgivare och i blodprover från öppenvården i Stockholm, som visade att 7,3 % hade IgG antikroppar mot SARS-CoV-2.

Det var ingen skillnad i seroprevalens (förekomst av antikroppar) mellan män och kvinnor, eller mellan olika åldersgrupper

Foto: Ludvig Kostyál

Symptom hos medarbetare med antikroppar:

I gruppen med antikroppar (410 medarbetare) hade 9 % inte haft några symptom alls sedan januari 2020, och de flesta (78%) hade endast haft milda symptom. De vanligaste symptomen i gruppen med antikroppar var huvudvärk (66%), sjukdomskänsla (65%), feber (57%), luktbortfall (53%), hosta (52%) och smakbortfall (50%). Det symptom som var starkast förknippat med antikroppssvar var luktbortfall (anosmia) med en oddskvot (Odds ratio eller OR) på 28. Halsont var det enda symptomet som inte var associerat med antikroppssvar (OR 1).

Figur 1. Associationer mellan genomgångna symptom och antikroppssvar. Figuren visar odds ratio (OR) för antikroppssvar vid olika symptom.

Exponering:

Totalt svarade 96% (2069 medarbetare) på var de hade arbetat sedan 1 mars 2020. Av dessa rapporterade 85% (1764 medarbetare) att de hade patientnära arbete.

I gruppen med patientnära arbete hade 21% (371 medarbetare) antikroppar, jämfört med 9% (26 medarbetare) i gruppen utan patientkontakt. Förekomsten av antikroppar samt odds ratio var högre i gruppen som hade arbetat med covidpatienter (24%), jämfört med gruppen som hade arbetat med icke covidpatienter (18%).

Figur 2. Odds ratio för seropositivitet för medarbetare med patientkontakt jämfört med ingen patientkontakt (överst) samt för medarbetare med covid patientkontakt jämfört med icke-covid patientkontakt.

I gruppen med covid patientkontakt hade medarbetare på akutmottagningen och flödesavdelningar högre förekomst av antikroppar (26 resp 27%) än medarbetare på regelrätta covidavdelningar (22%) och avdelningar med högre vårdnivå IMA/HIA (15%) och IVA (19%). Högst förekomst (35%) fanns hos de som arbetade med anestesi. Viktigt att påpeka är dock att studiedeltagare kunde ge mer än ett svarsalternativ avseende arbetsplats (då många arbetat på flera olika avdelningar), vilket gör det statistiskt svårt att dra några säkra slutsatser om fördelningen mellan avdelningar.

Yrkesroll:

I gruppen med patientnära arbete var 25% läkare, 36% sjuksköterskor, 24% undersköterskor och 15% övrig vårdpersonal (fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter etc).

Associationen mellan antikroppssvar och patientnära arbete förblev signifikant oavsett om man arbetade som läkare, sjuksköterska eller undersköterska (fig 5) men förekomsten var högst hos undersköterskor (25%), följt av sjuksköterskor (22%), läkare (19%) och övrig vårdpersonal (15%).

Foto: Magnus Laupa

%d bloggare gillar detta: