Bakgrund / Background

COMMUNITY är en longitudinell studie som syftar till att undersöka immunförsvaret över tid efter covid-19 infektion och vaccination. Studiekohorten består av 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus och 118 covid-19 patienter. Studiedeltagarna följs var 4:e månad sedan april 2020.

Majoriteten av studiedeltagare är nu vaccinerade med antingen Pfizers mRNA vaccin BNT162b2 eller Astra Zenecas adenovirusvektor vaccin ChAdOx1 nCoV-19.

Studien befinner sig nu mellan fas 6 och fas 7. Den senaste provtagningen av hela kohorten var i januari 2022, och nästa provtagning planeras till maj 2022.

Utöver de planerade provtagningarna var fjärde månad, när blodprov tas på hela kohorten, pågår parallella substudier på delar av gruppen med extra provtagningar och undersökningar.

COMMUNITY studien startade tidigt i pandemin, och prover på samtliga studiedeltagare finns sedan april 2020 i biobank. Studiedeltagarna är engagerade och studiens provtagningscentral ligger lättillgängligt då studiedeltagarna arbetar på Danderyds sjukhus. Vi har därför möjlighet att hela tiden anpassa studien (provtagningar, undersökningar etc) efter vaccinstatus och ny (egen och andras) data. Sammantaget placerar det COMMUNITY i internationell framkant vad gäller undersökningar av immunsvar efter covid-19 infektion och vaccination. Resultaten presenteras regelbundet för Folkhälsomyndigheten och WHO. Resultaten presenteras också på konferenser, och läggs i möjligaste mån ut som pre-printar innan publikation för att nå allmänhet, forskare och beslutfattare.

Background

COMMUNITY is a longitudinal study that aims to examine the immune response over time after COVID-19 and vaccination. The study cohort consists of 2149 healthcare workers at Danderyd Hospital and 118 COVID-19 patients. The study participants are followed every four months since April 2020.

The majority of study participants are now vaccinated with either Pfizer’s mRNA vaccine BNT162b2 or Astra Zeneca’s adenovirus vector vaccine ChAdOx1 nCoV-19.

The study is now between phase 6 and phase 7. The most recent sampling of the entire cohort was in January 2022, and the next sampling is planned for May 2022.

In addition to the planned samples every four months, when blood samples are taken from the entire cohort, parallel sub-studies are ongoing on parts of the group with additional samples and examinations.

The COMMUNITY study started early in the pandemic, and samples of all study participants have been available in a biobank since April 2020. The study participants are engaged and the study sampling center is easily accessible as the study participants work at the hospital. We therefore have the opportunity to constantly adapt the study (sampling, examinations, etc.) to vaccine status and new (own and others’) data. In summary, this places COMMUNITY at the forefront of international research in the field of immune responses following COVID-19 and vaccination. The results are presented regularly to the Swedish Public Health Agency and the WHO. The results are also presented at conferences, and are regularly published as pre-print before publication to reach the general public, other researchers and decision-makers at an early stage.